Ekonomika v rodině


Když se mluví vÄ›tÅ¡inou o penÄ›zích, tak vám Å™eknu, že je to opravdu hodnÄ› silné téma. Mnoho lidí ani neví, jak peníze jsou důležité. Mnoho lidí říká, že peníze vůbec důležité nejsou, že důležitÄ›jší je láska v rodinÄ› klid a pohodlí, v rodinÄ› úcta a také samozÅ™ejmÄ› zdraví. Já chápu, že zdraví je opravdu hodnÄ› důležité a že zdraví si za peníze nekoupíte, ale nyní bych se nechtÄ›la bavit o zdraví a nebo o lásce Äi Å¡tÄ›stí, ale také hlavně o penÄ›zích a celkovÄ› o ekonomice.

Šetřete své peníze.

Je logické, že každý ÄlovÄ›k bude o své ekonomice uvažovat jinak. Každý ÄlovÄ›k si bude myslet, že tÅ™eba tahle ekonomika je úplnÄ› jiná a že je lepší, než tÅ™eba ta jiná ekonomika. Také jsem kolikrát slyÅ¡ela, že tÅ™eba v rodinÄ› se hádali kvůli financím. Řeknu vám, že je to docela opravdu hodnÄ› smutné, když se rodina musí doma hádat, a to kvůli financím. RozhodnÄ› jsou lidé, kteří tÅ™eba zase, ale na peníze a na ekonomiku vůbec nehledí. Utrácí peníze jedno za druhé. Vůbec je nenapadne, aby Å¡etÅ™ili peníze. Potom je to tÅ™eba za nÄ›kolik let dostihne, že tÅ™eba zjistí, že jejich automobil potÅ™ebuje velikou opravu a nebo automobil odeÅ¡el a potom budou potÅ™ebovat peníze na nové auto.

Nedostatek peněz zabolí.

A potom zjistí, že jsou tÅ™eba lidé zadlužení a nemají žádnou finanÄní rezervu. Tohle je podle mého názoru opravdu veliká Å¡koda, takže lidé by také mÄ›li uvažovat dopÅ™edu. MÄ›li by dopÅ™edu vÄ›dÄ›t, co je vlastnÄ› důležité a také, proÄ Å¡etÅ™it peníze. Myslím si, že kdyby si každý ÄlovÄ›k dává tÅ™eba patnáct stovek bokem, každý mÄ›síc, tak samozÅ™ejmÄ› udÄ›lá dobÅ™e. Takhle bude mít alespoň finanÄní rezervu. Například já dbám o to, abych mÄ›la vždycky finanÄní rezervu. Mám dva úÄty a na jednom úÄtu chci mít vždycky osmdesát tisíc korun. To mám pro případ nouze. Myslím si, že alespoň když budete mít alespoň tÅ™icet tisíc bokem daných, tak udÄ›láte i tak dobÅ™e. 

Doporučené články